U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. list Crne Gore, br. 079/08, 070/09, 044/12, 022/17) – u daljem tekstu: Zakon, ovim putem Vas obavještavamo o sledećim informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac i obrađivač Vaših podataka o ličnosti je privredno društvo DELTA HOLDING d.o.o. Beograd sa sedištem u ul. Vladimira Popovića br. 6 (u daljem tekstu Delta Holding grupa ili Rukovalac) sa posredno ili neposredno povezanim pravnim licima, koga u Crnoj Gori zastupa:

Pitanja, pritužbe, zahtjeve i dodatne informacije u vezi Obavještenja, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja Vaših prava možete poslati:

 • putem email-a: [email protected]
 • na adresu: Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića br. 6 , 11070 Novi Beograd, Sektor za ljudske resurse

Izvori ličnih podataka:

Ovo Obavještenje se odnosi na podatke o ličnosti koje Delta Holding grupa prikuplja na jedan od sledećih načina:

 • Prijave na konkurs za posao koje raspisuje Delta Holding sa posredno ili neposredno povezanim pravnim licima;
 • Prijave za učešće u programima i projektima čiji je organizator Delta Holding sa posredno lili neposredno povezanim pravnim licima;
 • Dostavljanjem ličnih podataka u formi biografije ili drugoj formi lično, putem email-a, tekst ili druge elektronske poruke, putem društvenih mreža ili drugim kanalima komunikacije.

Vrste podataka koji se obrađuju:

Rukovalac prikuplja i obrađuje uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće vrste podataka:

 • Ime i prezime;
 • Datum rođenja;
 • Adresa stanovanja;
 • Kontakt podaci – email, telefon;
 • Podatke o obrazovanju i stepenu stručne spreme;
 • Informacija o posedovanju vozačke dozvole i drugih dozvola;
 • Informacije o posedovanju sertifikata i licenci u skladu sa potrebama radnog mesta;
 • Podaci o radnom iskustvu i prethodnom angažovanju lica;
 • Informacije koje se tiču nivoa znanja u drugim oblastima (strani jezik, kursevi, seminari, dodatna znanja).

Rukovaocu mogu biti dostavljeni i drugi podaci koje kandidat dobrovoljno navede u svojoj radnoj biografiji, propratnom pismu ili dokumentima prilikom konkurisanja (kao npr. JMBG, bračno stanje, pol, itd.). Rukovalac će takve podatke tretirati kao poverljive lične podatke i isti će biti obrađivani u skladu sa Zakonom i uslovima predviđenim ovim Obavještenjem.

Ukoliko kandidat u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima samostalno dostavi podatak koji se u skladu sa Zakonom smatra posebnom vrstom podataka o ličnosti (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), rukovalac će odmah po saznanju da mu je dostavljena takva vrsta podataka iste bez odlaganja obrisati.

Svrha, pravni osnov za obradu podataka i pravo na opoziv

Podaci se prikupljaju isključivo radi sprovođenja procesa regrutacije i selekcije, u svrhu popunjavanja upražnjenih pozicija u okviru Delta Holding grupe, kao i u svrhu realizacije posebnih projekata ili programa, a u vezi sa angažovanjem lica u okviru Delta Holding grupe. Navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni u skladu sa ovim Obaveštenjem zasniva se na pristanku lica čiji se podaci obrađuju.

Jednom dat pristanak na obradu podataka o ličnosti možete opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva.

Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

U slučaju opoziva pristanka, rukovalac je obavezan da podatke obriše u roku od 15 dana od dana opoziva pristanka. Nakon navedenog roka obrada podataka je nedozvoljena.

Period čuvanja podataka

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i čuvaju pod uslovima predviđenim ovim Obavještenjem čuvaju se 5 (pet) godina ili do opoziva saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Prenošenje podataka u drugu državu

Lični podaci prikupljeni u skladu sa ovim Obavještenjem Delta Holding grupa, kao rukovalac i obrađivač podataka neće iznositi van Republike Crne Gore u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Mere zaštite podataka i primaoci podataka

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Delta Holding, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske> i organizacione mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke učesnika u Programu. Podaci se čuvaju u posebnim registrima kojima pristup imaju samo zaposleni ovlašćeni da prikupljene podatke koriste, a nalaze se u ormanima koji su na odgovarajući način obezbeđeni od neovlašćenog pristupa.

Podatke mogu koristiti samo lica koja su kod rukovaoca angažovana na poslovima selekcije i koja imaju posebna ovlašćenja i pristup ovim podacima, kao i lica koja donose odluku o eventualnom anagažovanju nekog od kandidata odnosno učesnika u programu ili projektu.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg pristanka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

 • Pravo pristupa

Lice na koje se podaci odnose može od rukovaoca da zahtijeva informaciju da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju kao i da zahtijeva pristup podacima koje Društvo trenutno obrađuje.

 • Pravo na ispravku ili dopunu

Lice na koje se podaci odnose može zahtijevati od rukovaoca da ispravi ili dopuni podatke koji su netačni ili nepotpuni.

 • Pravo na brisanje

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca.

Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše u sledećim slučajevima:

  • ako podaci o ličnosti više ne služe svrsi u koju su prikupljani i obrađivani;
  • ako je opozovana saglasnost za obradu podataka i ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu;
  • ako su podaci o ličnosti obrađeni nezakonito;
  • ako se podaci o ličnosti moraju izbrisati u skladu sa zakonskim obavezama rukovaoca;
  • ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

O izvršenoj dopuni ili izmjeni i brisanju ličnih podataka, rukovodilac je obavezan da u roku od osam dana, obavijesti lice, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, kao i treću stranu, odnosno korisnika ličnih podataka, izuzev ako se to pokaže nemogućim.

 • Pravo na ograničavanje obrade
  • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca po jednom od sledećih osnova:
  • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost svojih podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  • Obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose zahteva da se umesto brisanja podataka ograniči njihova upotreba;
  • Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti, ali lice na koje se podaci odnose ih traži radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane svog pravnog zahteva;
  • Uložen je prigovor na obradu u skladu sa pravom na prigovor i automatizovano donošenje odluka dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi rukovaoca nadjačavaju pravo na privatnost lica koje je podnijelo zahtjev za ograničenje.
 • Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor rukovaocu na obradu podatka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa, a u skladu sa odredbama Zakona.

 • Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Delta Holding grupi kao rukovaocu, primi od Delta Holding-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Delta Holding-a.

Pravo podnošenja zahteva

Prilikom ostvarivanja naprijed navedenih prava, lice na koje se podaci odnose ima pravo na podnošenje zahtjeva Delta Holding-u.

Zahtjev se podnosi na adresu: Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića br. 6, Sektoru za ljudske resurse, lično ili preko punomoćnika, pri čemu punomoćje mora biti ovjereno.

Rješenje po ovom zahtjevu Delta Holding je dužan da uputi podnosiocu zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je Delta Holding primio uredan zahtjev učesnika u Programu. U slučaju odbijanja zahtjeva, u rješenju se obavezno navodi pouka o pravnom lijeku kojom se podnosilac zahtjeva upućuje da na rješenje ima pravo da izjavi pritužbu nadzornom organu, (Agenciji za zaštitu ličnih podataka) u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

 • Neuredan zahtev

Ako je zahtev nerazumljiv ili nepotpun, podnosilac će biti poučen kako da nedostatke otkloni i za to će mu biti ostavljen određeni primjereni rok, koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema pouke.

Uočeni nedostaci u zahtjevu i date pouke podnosicu na koji način se ovi nedostaci mogu otkloniti, biće konstatovani u vidu zapisnika.

U slučaju da podnosilac zahtjeva ne želi da potpiše Zapisnik iz prethodnog stava, isto će se konstatovati u zapisniku, uz navođenje razloga ovakvog postupanja podnosioca zahteva. U ovom slučaju, kao i u slučaju kada podnosilac zahtjeva nije dostupan u cilju neposredne usmene pouke, podnosiocu će biti upućeno obavještenje, preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.

U slučaju da podnosilac ne otkloni nedostatke u podnijetom zahtjevu, ili isto ne učini u ostavljenom roku, a nedostaci su takve prirode da se po zahtjevu ne može postupiti, Delta Holding ovakav zahtjev zaključkom odbacuje kao neuredan.

 • Pravo na pritužbu nadzornom organu

Svako lice na koje se podaci odnose, a prikupljeni su u skladu sa uslovima predviđenim ovim Obaveštenjem, ukoliko smatra da su mu povrijeđena prava propisana zakonom može podnijeti zahtjev za zaštitu prava nadzornom organu, (Agenciji za zaštitu ličnih podataka), a koja je dužna da po zahtjevu odluči rješenjem u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Saglasnost

Dostavljajući nam svoje lične podatke Vi potvrđujete da prihvatate naše Obavještenje o obradi podataka o ličnosti i saglasni ste da možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke na način opisan u ovom Obavještenju.