Poštovani, 

Hvala Vam što ste se odazvali našem konkursu za učešće u programu „Mladi lideri“ koje organizuje društvo DELTA HOLDING DOO, BEOGRAD, sa sedištem na adresi Vladimira Popovića broj 8A, 11070 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 17156730, PIB: 101681615 (u daljem tekstu: „Mi“ ili „Društvo“). 

Budući da je za podnošenje prijave za učestvovanje u programu potrebno da nam dostavite Vaše lične podatke, kao i radnu biografiju, obaveštavamo Vas da Mi obrađujemo Vaše lične podatke:  

  • ime, prezime, pol; 
  • datum i mesto rođenja; 
  • kontakt telefon; 
  • email adresu; 
  • ostale lične podatke iz radne biografije (CV). 

S tim u vezi, kako ste se Vi prijavili radi učestvovanja u programu „Mladi lider“, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog učestvovanja u programu i kontaktiranja u vezi sa eventualnim učestvovanjem.  

U okviru selekcionog procesa Društvo će vršiti različita testiranja kandidata, putem kognitivnog testa, testa ličnosti i stručnog testa, te ćemo smatrati da ste potpisivanjem ovog Obaveštenja saglasni sa prikupljanjem podataka iz navedenih testova u svrhe selekcije, regrutacije i eventualnog zaposlenja.  

Anonimizovani podaci se mogu koristiti u svrhu unapređenja selekcionog procesa od strane Društva i u svrhu istraživačke delatnosti od strane Društva i/ili istraživačkog instituta. 

Vaše Lične podatke obrađujemo u svrhu ostvarivanja saradnje i realizacije programa „Mladi lideri“, koji Rukovalac organizuje sa ciljem edukacije mladih kadrova. 

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: [email protected]  

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. 

Lične podatke koje ste nam dostavili prilikom prijave i u radnoj biografiji ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema radne biografije odnosno podnošenja prijave, te ćemo ih nakon toga obrisati. Naravno, ukoliko opozovete pristanak ranije, lični podaci će biti obrisani odmah nakon opoziva pristanka. 

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: [email protected]  

S poštovanjem, 

Vaš DELTA HOLDING